Algemene voorwaarden tekst

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de thuiswinkel/webwinkel bij levering aan consumenten.

Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld door de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in overleg met de Consumentenbond. Wij, (Kwekerij Jos Verdaasdonk) hebben deze voorwaarden als model gebruikt voor onze eigen voorwaarden bij levering aan u als consument. Lees de voorwaarden goed door voordat u een bestelling plaatst. Ter afronding van uw bestelling in onze on line webwinkel zullen wij u vragen of u accoord gaat met onze algemene voorwaarden. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan kunnen wij u helaas niet van dienst zijn en komt uw bestelling te vervallen! 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Ondernemer: Maatschap Kwekerij Jos Verdaasdonk te Terheijden.

2.      Consument: U als natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.      Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.      Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.      Dag: kalenderdag;

8.      Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9.      Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Maatschap Kwekerij Jos Verdaasdonk

Schuivenoordseweg 13

4844 PE   Terheijden (Noord Brabant)

Tel. 0168-452519 (dagelijks van 9.00 uur - 18.00 uur)

Mobiel. 06-25103918 (dagelijks van 9.00 uur - 21.00 uur)

E-mailadres: info@kwekerijjosverdaasdonk.nl

KvK-nummer: 20154515

BTW-identificatienummer: 8111.50.586.B.01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit tijdens de afhandeling van de bestelling nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De ondernemer maakt gebruik  van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • De prijs die is weergegeven is inclusief alle belastingen;
  • De eventuele kosten van aflevering worden in het besteltraject duidelijk aan de consument kenbaar gemaakt;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn worden door de ondernemer in het besteltraject duidelijk kenbaar gemaakt

·        Het herroepingsrecht zoals omscheven in art. 6 is van toepassing onder de volgende voorwaarden;

  • de consument beoordeeld bij aflevering of het geleverde produkt vrij is van beschadigingen en voldoet aan vooraf afgesproken specificaties en tekent voor de ontvangst. 
  • dat de consument aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de overeenkomst ook financieel volledig is afgehandeld, kan van artikel 6 lid 1 gebruik maken.   
  • artikel 6 lid 2 wordt in acht genomen.
  • Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,  zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer  worden retourneren.
  • Indien consument gebruik maakt van het in artikel 6 bedoelde recht dan zullen de door ondernemer daadwerkelijk gemaakte kosten van de retourname en uitvoering van de overeenkomstsbeeindiging worden verrekend met het bedrag wat aan de consument zal worden gerestitueerd.  Deze kosten bestaan uit  (daadwerkelijk gemaakte) transportkosten (daadwerkelijk aantal gereden kilometers en daadwerkelijk aantal gewerkte uren chauffeur) conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Per gereden (transport)kilometer wordt € 0,21 in rekening gebracht, en per 100 km wordt 1 werkuur ad € 15,- in rekening gebracht.

·        De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst zal in het besteltraject duidelijk aan de consument bekend gesteld worden;

Artikel 5 - De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij geldende voorwaarden.

2.   Indien de consument het aanbod langs electronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders -  op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet an te gaan,is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigerenof aan de uivoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.      De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op en duurzame gegevensdrager, meesturen:

       a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

       b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

       c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

       d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

       e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

.

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

1.      Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de daadwerkelijk gemaakte kosten van (retour)zending voor zijn rekening.

2.      Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer het betaalde bedrag onder aftrek van de daadwerkelijk gemaakte (transport)kosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.      Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

.

Artikel 9 - De prijs

1.   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden bij het anbod vermeld.

3.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a)     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b)     de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.      De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.      Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.      De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.      Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.      In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.      Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 

6.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1.      De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.      Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

Hierbij het overzicht van de betalingsmogelijkheden bij een bestelling:

- iDEAL betaling 

iDEAL is internet bankieren door ABN AMRO, SNS bank, ING, Fortis Bank,Friesland bank, SNS Regio bank, ASN bank,Royal Bank of Scotland en Rabobank. Beschikt u over internet bankieren van één van deze banken, dan kunt u hiermee direct betalen. Internet bankieren is de enige betaalmethode waarmee uw betaling direct verwerkt wordt (en waarvoor geen extra kosten in rekening worden gebracht). Meer informatie over iDEAL vindt u op www.ideal-betalen.nl.

- Internet bankieren

U kunt d.m.v. internet bankieren het te betalen bedrag naar ons bank- of girorekeningnummer overmaken onder vermelding van uw factuurnummer. 

- Contante storting:

U gaat naar uw postkantoor of ING kantoor en stort contant het totale bedrag.  De kosten hiervan zijn € 7,50 per storting en tot maximum bedrag van € 1000,-. Als betalingskenmerk geeft u hierbij uw factuurnummer op.  De consument dient het verschuldigde bedrag uiterlijk op het tijdstip van levering te voldoen. 

 - Betaling bij levering:

U betaald het afgesproken (restant)bedrag op het moment dat de goederen op het afgesproken adres worden afgeleverd. U ontvangt van de persoon die de goederen aflevert een betalingsbewijs.

Tuin en Terras Outlet logo
Tuin en Terras Outlet
Copyright © - 2024 Tuin en Terras Outlet | Alle rechten voorbehouden

Tuin en Terras Outlet