Privacyverklaring Tekst

Privacyverklaring

Download versie: Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Terras en Tuin Outlet (KvK nummer: 20154515 ), Schuivenoordseweg 13, 4844 PE Terheijden (www.terrasentuinoutlet.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Terras en Tuin Outlet verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Terras en Tuin Outlet verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • webshop overeenkomsten
 • relatiebeheer
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Terras en Tuin Outlet verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Terras en Tuin Outlet gaat een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kan Terras en Tuin Outlet u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van de website zullen er zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door Terras en Tuin Outlet worden verzameld. Terras en Tuin Outlet registreert wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Terras en Tuin Outlet heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Terras en Tuin Outlet haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Terras en Tuin Outlet.

Daarnaast gebruikt Terras en Tuin Outlet uw gegevens om contact op te nemen om bijvoorbeeld; uw order te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Terras en Tuin Outlet verwerkt uw gegevens in een Database, dit systeem gebruikt Terras en Tuin Outlet alleen voor de verwerking van het administratieve deel van de overeenkomst.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zal verstrekt worden aan derden voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar Terras en Tuin Outlet gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Webshop

De persoonsgegevens die u verstrekt via de webshop, zullen niet commercieel gebruikt worden.

De webshop is ontwikkeld met behulp van de software van Designpro. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Terras en Tuin Outlet beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld. Designpro heeft toegang tot uw gegevens om de technische ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel.

Designpro is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die Terras en Tuin Outlet met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag.  Designpro houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Webhosting

Het bedrijf Designpro levert de webhosting- en maildiensten.  Designpro kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.  Designpro is verplicht op grond van de overeenkomst die met Terras en Tuin Outlet gesloten is, alle gegevens geheim te houden.

Betaalsysteem

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webshop maakt Terras en Tuin Outlet gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw n.a.w. gegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of uw creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde beveiliging en geheimhouding is van toepassing en uw gegevens worden in alle gevallen goed beschermd. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij Terras en Tuin Outlet plaatst, is het de taak van Terras en Tuin Outlet om uw pakket bij u te laten bezorgen. Terras en Tuin Outlet maakt gebruik van de diensten van Post.nl voor het uitvoeren van deze leveringen, ook is het mogelijk dat wij direct via de importeur verzenden. In beide gevallen is daarvoor noodzakelijk dat Terras en Tuin Outlet uw n.a.w. gegevens deelt met hen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. In het geval dat zij een derde partij inschakelen (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt zij uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking. De importeur en post.nl zijn verplicht uw privacy te waarborgen.

Bewaren gegevens

Terras en Tuin Outlet zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van de overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in de archieven.

Bij een sollicitatie zal Terras en Tuin Outlet uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen uw gegevens verwijderd worden of Terras en Tuin Outlet vraagt toestemming om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Terras en Tuin Outlet maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Terras en Tuin Outlet maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons

Terras en Tuin Outlet heeft geen social media Buttons op de website staan.

Cookies

Terras en Tuin Outlet maakt gebruik op haar website van drie soorten cookies:

 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
   
 • Analytics cookies: Terras en Tuin Outlet maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Terras en Tuin Outlet inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.
   
 • Third Party cookies (tracking cookies): Via de website worden cookies geplaatst om een bezoekers te identificeren en te kijken in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent. Deze informatie kan als bezoekersprofiel worden opgeslagen. Tracking cookies worden voornamelijk geplaatst door andere partijen, waardoor deze Third Party cookies genoemd worden.

Bij Terras en Tuin Outlet worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van de website bevatten links naar andere websites.  Terras en Tuin Outlet is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Terras en Tuin Outlet vallen. Wij verwijst u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Terras en Tuin Outlet zal in geval van een datalek binnen de website, dit direct melden aan ons webdesignbedrijf Designpro. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Designpro zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zullen wij daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven, waarbij wij zelf de nodige meldingen zullen doen.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Terras en Tuin Outlet vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Terras en Tuin Outlet verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@kwekerijjosverdaasdonk.nl .

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Terras en Tuin Outlet zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Terras en Tuin Outlet maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van klanten. Toch is dit niet geheel een automatische besluitvorming, er wordt door Terras en Tuin Outlet besloten of er wel of geen onderzoek gedaan wordt naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Terras en Tuin Outlet ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Terras en Tuin Outlet kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan Terras en Tuin Outlet gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zullen wij niet anders kunnen dan deze gegevens te delen, maar wij zullen ons verzetten zo ver de wet ons dat toestaat.

Wijzigingen

Terras en Tuin Outlet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.terrasentuinoutlet.nl

Tuin en Terras Outlet logo
Tuin en Terras Outlet
Copyright © - 2024 Tuin en Terras Outlet | Alle rechten voorbehouden

Tuin en Terras Outlet